Algemene voorwaarden
strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/safetension.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Gelieve aandachtig deze algemene voorwaarden te lezen met betrekking tot het gebruik van deze website.

Door naar deze website te surfen, door deze te bezoeken of te gebruiken, hetzij voor persoonlijke doeleinden en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt in de hoedanigheid van gemachtigde, tussenhandelaar of werknemer, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan, die u uitdrukkelijk aanvaardt. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Indien u weigert om u te schikken naar deze algemene voorwaarden, gelieve dan niet naar deze website te surfen, de website niet te bezoeken en geen gebruik te maken van de website, noch van de informatie die deze website bevat.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

Met de term "Website" bedoelt men deze website, zoals hij wordt gepubliceerd door STS (meer informatie onder punt 2. Uitgever), alsook het geheel aan informatie en het materiaal dat de website bevat..

Bepaalde delen of pagina’s van de website vermelden andere en/of aanvullende voorwaarden, die toevoegingen vormen bij onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de andere en/of aanvullende voorwaarden voorrang op onderhavige Algemene Voorwaarden voor wat betreft de delen of pagina’s van de website waarop zij betrekking hebben.

Deze website bevat ook links naar andere websites, gepubliceerd door derden. De links naar deze website kunnen eveneens worden beschouwd als behorend tot de websites van deze derden. De verkoper heeft deze sites niet gecontroleerd en wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot alle informatie of het materiaal dat voorkomt op elke toegankelijke site op basis van de links vermeld op deze website. Het maken van een link naar de website van een derde, of het feit dat men toestaat dat er op de website van een derde een link wordt gemaakt naar onderhavige website wil geenszins zeggen dat STS de producten of diensten voorgesteld op de website van derden goedkeurt of aanbeveelt. De verkoper velt trouwens geen enkel oordeel - noch impliciet, noch expliciet – met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die men kan vinden op de websites van derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, of wat betreft de eerlijkheid en/of de moraliteit van derden.

De inhoud van de website kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen. De mogelijkheid om al dan niet toegang te hebben tot deze site, aan een product of een dienst, is onderworpen aan de toelating van SMS. Zonder uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel, is de informatie die op deze website aanwezig is geenszins een aanbod of een vraag om over te gaan tot prestaties, van welke aard dan ook. Mensen die toegang hebben tot deze website, die de website bezoeken of er gebruik van maken, moeten ervoor zorgen dat de wettelijke voorwaarden die van kracht zijn in hun eigen land hen toelaten om toegang te hebben tot deze informatie; is dat niet zo, dan dienen zij af te zien van toegang tot deze website, en van bezoek en/of gebruik van deze website.

2. Uitgever

De uitgever van deze website is:
SAFE TENSIONING SYSTEM N.V.
Avenue Vésale, 8 B
1300 WAVRE
België
Ondernemingsnummer:   BE0451839064

3. Inhoud van de website / Materiaal

De informatie en het materiaal vermeld op deze website worden enkel gegeven bij wijze van informatie en vormen geenszins een definitieve aanbieding van producten. Een aanbieding kan slechts worden gedaan en in aanmerking worden genomen indien en enkel indien zij wettelijk geldig is en overeenstemt met de desbetreffende vigerende wettelijke bepalingen. Elke aanbieding is beperkt tot de landen of juridische zones die uitdrukkelijk staan vermeld in deze aanbieding, en kan niet in aanmerking worden genomen door mensen afkomstig uit eender welk ander land of juridische zone die toegang hebben tot de website, de website bezoeken of gebruiken.
 
STS zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal vermeld op deze website te controleren en regelmatig te actualiseren, en om de betrouwbaarheid en de eerlijkheid van de bronnen na te gaan. Bijgevolg kan de informatie en het materiaal geplaatst op deze website worden gewijzigd. STS kan echter de juiste, adequate, volledige of tijdloze aard van de informatie en van het materiaal op deze website, of waarnaar wordt verwezen, niet garanderen; hij kan niet garanderen dat deze informatie of dit materiaal geschikt is voor een bepaald doel. De verkoper, zijn bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden, voor eender welke reden, al dan niet op contractuele wijze, voor de eventuele schade – rechtstreeks of onrechtstreeks – die u zou geleden hebben omdat u toegang had tot deze website, de website hebt bezocht en/of gebruikt, behoudens in het geval van een zware of opzettelijke fout die aan hen zou kunnen worden toegeschreven, alsook in het geval van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal dat op deze website is hernomen is beschermd door de rechten op intellectueel eigendom en deze waarop STS aanspraak meent te kunnen maken. Deze informatie en dit materiaal mogen door u enkel worden gereproduceerd en gedrukt voor strikt persoonlijk gebruik, en dit voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u niet de verwijzingen die refereren naar de intellectuele eigendomsrechten verwijdert. U verbindt zich ertoe om deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, om deze niet weer te geven en niet te verkopen, in gelijk welke vorm en op eender welke manier, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van STS.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Huidige wettelijke basis: wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en zijn Koninklijke Uitvoeringsbesluiten.

Gelieve te noteren dat STS verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van persoonlijke aard die worden ingezameld via deze website.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u akkoord met het feit dat STS met het oog op de hierna vermelde doeleinden de gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben registreert en verwerkt: het naleven van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, in het bijzonder inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, het beheer van contractuele en precontractuele relaties, het voorkomen van misbruik en fraude, het opmaken van statistieken en testen, het opleiden van personeel, het controleren van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie.
 
U heeft het recht om toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en om te bekomen dat ze worden gecorrigeerd indien ze onjuist zijn.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, volstaat het ons te contacteren :

Per post op het volgend adres :

Safe Tensioning System N.V.
Philippe Ducarme
Avenue Vésale 8b
1300 Wavre
Belgium

U mag ons ook per e-mail contacteren op info@safetension.com.
Of ons telefoneren op het nummer +32.10.237290.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en het materiaal doorgegeven aan STS via deze website zal worden verwerkt overeenkomstig de desbetreffende vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot de website, het bezoeken of het gebruiken van deze website en onderhavige Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgische recht en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Onverminderd elk extern criterium, zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden worden beschouwd als ontoepasselijk, dan wordt ervan uitgegaan dat de andere bepalingen ongewijzigd blijven, en dat de ontoepasselijke bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud het dichtst aanleunt bij die van de zogenaamde ontoepasselijke bepaling.

STS heeft het recht om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met onmiddellijke ingang en zonder dit vooraf kenbaar te maken.